Sanitair Vandenbroucke AGO Despriet Argenta
Brooklyn Carrefour SDC Agristo Yes Vastgoed

Reglement

Wedstrijdreglement Stasegem LOOPT! // 2016

1.Indeling in categorieën(geslacht/leeftijd)

De organisator deelt de deelnemer in een wedstrijdcategorie in op basis van geslacht en leeftijd op de dag van het evenement. Hieronder beschreven worden onderscheiden.

Jongerenloop vanaf 18u00 :
 • meisjes wit en jongens geel geboren in 2008-2009-20010  500m
 • meisjes blauw en jongens groen geboren in 2006-2007   500m
 • meisjes beige en jongens rood geboren in 2004-2005   1000m

Stasegem LOOPT! om 19u30 : 1 ronde (5 km), 2 ronden (10 km)
 • dames V1 geboren in 1997-2006   5 km
 • dames V2 geboren in 1987-1996   5 km
 • dames V3 geboren in 1977-1986   5 km
 • dames V4 geboren in 1967-1976   5 km
 • dames V5 geboren in 1957-1967   5 km
 • dames V6 geboren in 1947-1956   5 km
 • dames V7 geboren in 1946 en vroeger   5 km

 • heren M1 geboren in 1997-2006   5 km
 • heren M2 geboren in 1987-1996   10 km
 • heren M3 geboren in 1977-1986   10 km
 • heren M4 geboren in 1967-1976   10 km
 • heren M5 geboren in 1957-1966   10 km
 • heren M6 geboren in 1947-1956   10 km
 • heren M7 geboren in 1946 en vroeger   10 km

 • de vrije sporters dames of heren geboren in 2006 en ouder 1 of 2 ronden

De deelnemer dient voorafgaande aan het evenement te controleren of de hem door de organisator toegekende indeling juist is. De organisator is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een onjuiste indeling van de deelnemer.

2.Prijzen per categorie.

Elke deelnemer die ingeschreven is voor de wedstrijd ontvangt een herinnering. Dit kan een natura-pakket zijn of een kleine trofee. Bij de jongerenloop ontvangen de eerste 3 deelnemers die de aankomst bereiken een extra aandenken in elke categorie. Bij de wedstrijd Stasegem LOOPT! ontvangen de eerste 3 deelnemers van M1 tot M7 en van V1 tot V7 die de aankomst bereiken een extra aandenken. Voor de eerste Stasegemse junior-meisje en junior-jongen, eerste dame en eerste man is er een extra aandenken. Voor de recreanten is er niets extra voorzien. De prijzen worden uitgedeeld vanaf 21u30. Een deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij of zij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de organisatie teruggegeven worden indien na de uitreiking blijkt dat de deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

3.Vaststelling uitslag.

De organisatie stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de deelnemer aan de organisatie worden teruggegeven indien op grond van de uitslag, na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

4.Wijze van voortbewegen.

Alle deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de organisatie uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze.

5.Startnummers.

De deelnemer ontvangt van de organisatie een gepersonaliseerd borstnummer. De deelnemer dient dit startnummer te bevestigen vooraan op de kledij, goed zichtbaar. Kledij moet zodanig gedragen worden zodat het borstnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar is. Borstnummers mogen niet worden afgesneden of gevouwen worden. Het is de deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan diegene die hem zijn verstrekt door de organisatie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het afhalen van zijn borstnummer via het secretariaat van de organisatie. De deelnemer wordt verzocht eventuele noodzakelijke medische gegevens aan de achterkant van het startnummer te kleven.

6.Tijdsregistratie.

Er is geen tijdsregistratie bij de jongerenlopen. De uitslag duidt enkel de volgorde van aankomst aan in het klassement. De tijdsregistratie bij Stasegem LOOPT! gebeurt op een eenvoudige manier. Tijd wordt manueel ingegeven op een pc en borstnummer wordt in volgorde opgeschreven. Daarna wordt de tijd gekoppeld aan het borstnummer. De organisatie legt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag aan te passen. Inschrijven kan tot 15 minuten voor de wedstrijd van de desbetreffende wedstrijd. Bij laattijdige inschrijving wordt de deelnemer niet meer in de uitslag opgenomen en verliest de deelnemer alle rechten op eventuele extra prijzen. Deelnemers aan Stasegem LOOPT! die ook deelnemen aan het joggingcriterium(zie inschrijvingen) krijgen een tijdsregistratie én een klassement. De vrije sporters die deelnemen aan Stasegem LOOPT! krijgen een tijdsaanduiding maar geen klassement.

7.Deadline/laatste loper.

In verband met vrijgave van het parcours van Stasegem LOOPT! voor het verkeer, moet de deelnemer bepaalde punten van het parcours op bepaalde tijdstippen zijn gepasseerd. De tijdstippen zijn uitgedrukt als tijd verstreken sinds het moment van de start. De deelnemer die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, kan door de organisatie uit het evenement gehaald worden. Het oordeel van de door de organisatie benoemde scheidsrechter "laatste loper" is bindend voor de vaststelling of een deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Deelnemers die 1, 2 of 3 ronden lopen die later dan 1 u 45 minuten na de start, de aankomst passeren, worden niet meer opgenomen in de wedstrijduitslag.

8.Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen.

De organisatie is gerechtigd een deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien zulks op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het evenement wordt geacht.

9.Instructies wedstrijdleiding.

Elke deelnemer dient de richtlijnen van de organisatie, alsook van de seingevers en de politie te respecteren en op te volgen.

10.Overige bepalingen.

 • Het is niet mogelijk om bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden geadviseerd om in loopkleding naar het startgebied te komen. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van de deelnemers. Dit geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in door de organisatie ter beschikking gestelde kleedaccomodatie.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen.
 • Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij geen afval achterlaat langsheen het parcours of in de door de organisatie ter beschikking gestelde lokalen.
 • De organisatie is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen, diefstal of verlies van persoonlijke of andermans bezittingen.
 • De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen tijdens het evenement. De deelnemers zien echter af van enige claim voor schade aan materieel, en voor eventuele andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn door deelname aan deze loopwedstrijd. De organisatoren kunnen in geen enkel geval burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.
 • Iedere loper neemt deel voor eigen risico.
 • De organisatie van Stasegem LOOPT! is als enige bevoegd om een inschrijving tot deelname aan de door hen georganiseerde loopwedstrijd te accepteren of te weigeren.
 • De organisatie en de leden van Stasegem LOOPT! kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
 • Elke deelnemer kan aan de inschrijvingstafel de afgesloten verzekeringspolis inkijken en wordt dus verondersteld hiervan op de hoogte te zijn. De organisatie is verzekerd voor hun aansprakelijkheid in geval van fysieke ongevallen tijdens het evenement. De deelnemers zien echter af van enige claim voor schade aan materieel, en voor eventuele andere schade of fysieke ongevallen die zouden kunnen veroorzaakt zijn door deelname aan deze loopwedstrijd.
 • Veiligheid van de deelnemers is de hoogste prioriteit van de organisatie. De organisatie van Stasegem LOOPT! leeft bijgevolg de strengste voorschriften na die worden opgelegd voor dit soort activiteiten( aanwezigheid Rode Kruis, gemachtigde seingevers, goedgekeurd signalisatieplan,…) De organisatoren kunnen in geen enkel geval burgerlijk aansprakelijk gesteld worden.

 • Door deelname aan de wedstrijden van Stasegem LOOPT! verklaart de deelnemer zich akkoord met het wedstrijdreglement!